T E Λ Ι Κ Ω Σ. . .Β Α Ρ Β Α Ρ Ο Τ Η Τ Α . . . . . . . .ΩΡΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ . . . .. ΣΤΙΓΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ....«Η αλήθεια είναι επαναστατική»

Αντόνιο Γκράμσι

Ροή Iskra

Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ....49 χρόνια πρίν... 10.2.1962


''ΓAΛΛIA: Παρίσιοι, 9. Αι συνδικαλιστικαί οργανώσεις τής Γαλλίας ωργάνωσαν σήμερον ωριαίαν γενικήν απεργίαν εις ένδειξιν πένθους, η οποία παρήλθεν άνευ νέων επεισοδίων. Εις τήν Αλγερίαν συνεχίσθη η αιματηρά τρομοκρατία, μέ ολίγα όμως θύματα, ενώ εκλάπησαν ένδεκα πομποί ασυρμάτου εις τό κέντρον τού Αλγερίου. Πληροφορίαι εκ Τύνιδος βεβαιώνουν ότι αι γαλλοαλγεριναί συνομιλίαι εισήλθον εις κρίσιμον φάσιν καί τώρα μελετώνται συγκεκριμέναι προτάσεις καί αντιπροτάσεις όπως τερματισθή ο επταετής αγών. Αναμένεται ότι αι συνομιλίαι θά συνεχισθούν εις υπουργικόν επίπεδον καί εδημοσιεύθη η πληροφορία ότι εξετυπώθησαν εις Παρισίους αι προκηρύξεις διά τήν κατάπαυσιν τού πυρός. Αριστεραί καί χριστιανοκαθολικαί οργανώσεις εκάλεσαν σήμερον τά μέλη των εις γενικήν απεργίαν μιάς ώρας εις ένδειξιν πένθους διά τούς οκτώ νεκρούς τών χθεσινών αιματηρών διαδηλώσεων κατά τού Ο.Α.Σ. (Από 3ης μέχρι 4ης απογευματινής.) Μεταξύ τών φονευθέντων, κατά τήν χθεσινήν τρίωρον σφοδράν σύγκρουσιν τής αστυνομίας μέ 15.000 διαδηλωτάς εις τήν πλατείαν τής Βαστίλλης, είναι τρείς γυναίκες, νεαρός ηλικίας 15 ετών καί στέλεχος τού Κομμουνιστικού Kόμματος. Εξ άλλου, οι τραυματίαι ανέρχονται εις εκατοντάδας, συνελήφθησαν δέ 86 διαδηλωταί. Ο υπουργός τών Εσωτερικών κ. Φραί κατήγγειλεν ότι αι ταραχαί εσχεδιάσθησαν καί καθωδηγήθησαν υπό τών κομμουνιστών, υπογραμμίσας, ταυτοχρόνως, τήν ιδιαιτέραν φροντίδα μέ τήν οποίαν είχον οργανωθή. Διηυκρίνησεν ότι περί τούς 3.000 έως 4.000 εξ αυτών εκύκλωσαν τάς δυνάμεις τής τάξεως καί επετέθησαν εναντίον των μέ παντός είδους αντικείμενα. Αυτόπται μάρτυρες ανέφερον ότι μερικοί διαδηλωταί έρριπτον εναντίον τών αστυνομικών πλάκας τάς οποίας απέσπων από τά πεζοδρόμια. Ο κ. Φραί εδήλωσεν απόψε από τής τηλεοράσεως ότι η Κυβέρνησις απεφάσισεν, εν τώ πλαισίω τής καταστάσεως εκτάκτου ανάγκης, τής κηρυχθείσης κατά τό πραξικόπημα τού παρελθόντος Απριλίου, όπως απαγορεύση εφεξής όλας τάς συγκεντρώσεις εις τόν ανοικτόν χώρον, οιοιδήποτε καί αν είναι οι οργανωταί αυτών.''

Eπιλογή: Mιχάλης N. Kατσίγερας


Δεν υπάρχουν σχόλια: